Karta rabatowa

REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA” PALEO

Organizatorem Programu „Karta Rabatowa” jest Polska Sieć Handlowa PALEO. Program „Karta Rabatowa ” jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących zakupów w Delikatesach PALEO. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Program „Karta Rabatowa” jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Uczestnik może nabywać towary w punktach sprzedaży PALEO oraz sklepach partnerskich, które przystąpiły do programu.

1.2 Członek Programu „Karta Rabatowa” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Prawa związane z Programem „Karta Rabatowa” nie mogą być sprzedawane, przenoszone i zbywane w inny sposób oraz nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu „Karta Rabatowa” może przystąpić:
– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
– osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
– osoba prawna

2.2 Aby przystąpić do Programu „Karta Rabatowa” należy wypełnić wniosek o wydanie karty w Delikatesach PALEO

2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową

3. Karta Uczestnika

3.1 Uczestnik, przystępując do programu „Karta Rabatowa” otrzymuje do używania Kartę PALEO.

3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów wszystkich towarów w sklepach PALEO z 2% upustem a w sklepach partnerskich z rabatem ustalonym indywidualnie przez te placówki.

3.3 Rabatowi podlegają zakupione towary o wartości powyżej 1 złotego.

3.4 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej PALEO.

3.5 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie nowej Karty.

3.6 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

3.7 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie lub do dnia ważności karty

4. Realizacja upustów

4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Karta rabatowa.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.

4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi Delikatesów PALEO, zanim Uczestnik nabędzie towar.

4.4 Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w biurze każdego sklepu należącego do Polskiej Sieci Handlowej PALEO i uczestniczącego w powyższym programie.

4.5 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej PALEO, przed dokonaniem transakcji.

6. Upust Cenowy

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.

6.2 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

6.3 Z upustu cenowego wyłączone są następujące grupy asortymentowe: doładowania telefoniczne, alkohol (w tym wino i piwo)  oraz papierosy zgodnie z ustawą.

6.4 Od dnia 1.09.2019 roku z upustu cenowego wyłączone są również towary w cenach promocyjnych.

7. Utrata statusu Uczestnika Programu „Karta rabatowa”

7.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta rabatowa” ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu

7.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.

7.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić przyznaną mu kartę rabatową.

8. Zakończenie Programu „Karta rabatowa”

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta rabatowa” w każdym momencie.

8.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta rabatowa” w Delikatesach PALEO

9. Zmiany Regulaminu Programu

9.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 9.1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu w punktach sprzedaży PALEO

10. Akceptacja Regulaminu

10.1 Niniejszy Regulamin Programu „Karta rabatowa” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia podpisanego przez niego wniosku o przyznanie karty rabatowej.